Gateway to Properity

Teriyaki Madness

Năm thành lập: 2003
Năm được nhượng quyền: 2005
Đơn vị nhượng quyền: 100
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 36
Ngành nghề: Food
Phí nhượng quyền:$45,000 – $150,000
Vốn lưu động tối thiểu:$200,000
Phạm vi đầu tư:$346,400 – $768,760

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh