Gateway to Properity

Duck Donuts

Năm thành lập: 2006
Năm được nhượng quyền: 2012
Đơn vị nhượng quyền: 105
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 26
Ngành nghề: Food
Phí nhượng quyền:$40,000
Vốn lưu động tối thiểu:$150,000
Phạm vi đầu tư:$290,000 – $475,000

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh