Gateway to Properity

Sharkeys

Năm thành lập: 2001
Năm được nhượng quyền: 2006
Đơn vị nhượng quyền: 112
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 104
Số lượng nhân viên: Medium (6-20)
Ngành nghề: Haircut
Phí nhượng quyền:$144,900
Vốn lưu động tối thiểu:$100,000 – $250,000
Phạm vi đầu tư:$172,415 – $257,490

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh