Gateway to Properity

PT Noodles

Năm thành lập: 2016
Năm được nhượng quyền: 2018
Đơn vị nhượng quyền: 10
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 5
Ngành nghề: Food
Phí nhượng quyền:
Vốn lưu động tối thiểu:$200,000
Phạm vi đầu tư:$400,000 – $600,000

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh