Gateway to Properity

Fastest Labs

Năm được nhượng quyền: 2010
Đơn vị nhượng quyền: 61
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 13
Ngành nghề: Medical – drug, alcohol, DNA testing
Phí nhượng quyền:$49,500
Vốn lưu động tối thiểu:$50,000
Phạm vi đầu tư:$95,000 – $125,000

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh