Gateway to Properity

Bloomin Blinds

Năm thành lập: 2001
Năm được nhượng quyền: 2014
Đơn vị nhượng quyền: 61
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 17
Số lượng nhân viên: Blind sale, installation, and repairs.
Ngành nghề: $49,500
Phí nhượng quyền:$75,000
Vốn lưu động tối thiểu:$87,500 – $165,000
Phạm vi đầu tư:$250,000

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh