Gateway to Properity

Rainbow International Restoration

Năm thành lập: 1981
Năm được nhượng quyền: 1981
Đơn vị nhượng quyền: 315
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 26
Ngành nghề: Disaster restoration services: mold removal, cleanup services, water damage, smoke and fire damage restoration.
Phí nhượng quyền:$40,000
Vốn lưu động tối thiểu:$40,000
Phạm vi đầu tư:$160,000 – $265,000

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh