Gateway to Properity

Dae Gee

Năm thành lập: 2021
Năm được nhượng quyền: 2021
Đơn vị nhượng quyền: 5
Các đơn vị mới dự kiến (12mths): 8
Số lượng nhân viên: Medium (6-20)
Ngành nghề: Food
Phí nhượng quyền:$45,000
Vốn lưu động tối thiểu:$150,000

TH

Các Thương Hiệu Nổi Bật

Add Your Heading Text Here

chi ph

    [text* your-name placeholder "Nh